vidljivost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Grada Sveta Nedelja

Održivo gospodarenje
otpadom

Sprječavanje nastanka otpada je bitan čimbenik u hijerarhiji gospodarenja otpadom i u sustavu kružnog gospodarstva. Sprječavanje nastanka otpada podrazumijeva MJERE PODUZETE PRIJE NEGO LI JE TVAR, MATERIJAL ILI PROIZVOD POSTAO OTPAD

Sprečavanjem nastanka otpada postiže se smanjenje količine i štetnosti otpada prije nego bilo koji postupak oporabe ili zbrinjavanje postanu opcija. Često se kao mjere sprječavanja nastanka otpada navodi odvojeno sakupljanje otpada, međutim to nisu mjere sprječavanja nastanka otpada jer je otpad već nastao.

Sprječavanje nastanka otpada je bitan čimbenik u hijerarhiji gospodarenja otpadom i u sustavu kružnog gospodarstva. Sprječavanje nastanka otpada podrazumijeva MJERE PODUZETE PRIJE NEGO LI JE TVAR, MATERIJAL ILI PROIZVOD POSTAO OTPAD

Sprečavanjem nastanka otpada postiže se smanjenje količine i štetnosti otpada prije nego bilo koji postupak oporabe ili zbrinjavanje postanu opcija. Često se kao mjere sprječavanja nastanka otpada navodi odvojeno sakupljanje otpada, međutim to nisu mjere sprječavanja nastanka otpada jer je otpad već nastao.

SMANJIMO KOLIČINU OTPADA KOJU STVARAMO, PONOVNO UPORABIMO, RECIKLIRAJMO!

SMANJIMO KOLIČINU OTPADA KOJU STVARAMO, PONOVNO UPORABIMO, RECIKLIRAJMO!

U gradu Sveta Nedelja koristite spremnik za komunalni otpad, plavi spremnik za papir i karton te vrećicu za plastiku.

U Općini Stupnik koristite spremnik za miješani komunalni otpad, a papir i plastiku odložite u vrećice.

U gradu Sveta Nedelja koristite spremnik za komunalni otpad, plavi spremnik za papir i karton te vrećicu za plastiku.

U Općini Stupnik koristite spremnik za miješani komunalni otpad, a papir i plastiku odložite u vrećice.

ZELENI OTOCI

Zeleni otok je mjesto na javnoj površini na kojoj su smješteni spremnici za odvojeno sakupljanje otpada.

Na području Grada Sveta Nedelja postavljeno je 15 zelenih otoka na kojima je omogućeno odvojeno sakupljanje plastike, stakla, papira, metala i tekstila.

Na području Općine Stupnik postavljena su 3 zelena otoka.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

U reciklažnim dvorištima mogu se bez naknade dopremiti i odložiti manje količine odvojeno sakupljenog otpada: papir i karton, plastika, metal, tekstil, staklo, stare baterije, folije, limenke, ravno staklo, stari lijekovi, akumulatori, boje, pesticidi, elektronički otpad i ostalo.

ZELENI OTOCI

Zeleni otok je mjesto na javnoj površini na kojoj su smješteni spremnici za odvojeno sakupljanje otpada.

Na području Grada Sveta Nedelja postavljeno je 15 zelenih otoka na kojima je omogućeno odvojeno sakupljanje plastike, stakla, papira, metala i tekstila.

Na području Općine Stupnik postavljena su 3 zelena otoka.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

U reciklažnim dvorištima mogu se bez naknade dopremiti i odložiti manje količine odvojeno sakupljenog otpada: papir i karton, plastika, metal, tekstil, staklo, stare baterije, folije, limenke, ravno staklo, stari lijekovi, akumulatori, boje, pesticidi, elektronički otpad i ostalo.

Ime projekta: „Informirano za zeleno sutra“ K.K.06.3.1.07.0023

Ime korisnika: Grad Sveta Nedelja

Ukupni iznos projekta: 574.414,78 HRK

Ukupni iznos EU potpore: 488.252,56 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od1. lipnja 2018. do 2. veljače 2020.

Kontakt osoba: Martina Fabijan
martina.fabijan@grad-svetanedelja.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Europske unije https://europa.eu/european-union/index_hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr

Marketinški materijali (download):

Kratki opis projekta: Educiranje i informiranje građana o održivom gospodarenju otpadom uključujući teme:- sprječavanje nastanka otpada, – ponovna  uporaba predmeta, – odgovorno postupanje s komunalnim otpadom, – pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, – kućno kompostiranje.
Prvi i najpoželjniji način postupanja s otpadom je smanjenje količine otpada kojeg svakodnevno proizvodimo jer se tako smanjuje  i njegov štetan utjecaj na okoliš, ali i ostvaruje ušteda!

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Educiranost građana na području Sv Nedelje i Stupnika o važnosti i pozitivnim efektima pravilnog gospodarenja otpadom. Očekuje se da će se smanjiti količine otpada uključujući ponovnu uporabu proizvoda ili produženje životnog vijeka proizvoda te da će se smanjiti štetan učinak otpada na okoliš i zdravlje ljudi.

Ime projekta: „Informirano za zeleno sutra“ K.K.06.3.1.07.0023

Ime korisnika: Grad Sveta Nedelja

Ukupni iznos projekta: 574.414,78 HRK

Ukupni iznos EU potpore: 488.252,56 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od1. lipnja 2018. do 2. veljače 2020.

Kontakt osoba: Martina Fabijan
martina.fabijan@grad-svetanedelja.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Europske unije https://europa.eu/european-union/index_hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr

Marketinški materijali (download):

Kratki opis projekta: Educiranje i informiranje građana o održivom gospodarenju otpadom uključujući teme:- sprječavanje nastanka otpada, – ponovna  uporaba predmeta, – odgovorno postupanje s komunalnim otpadom, – pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, – kućno kompostiranje.
Prvi i najpoželjniji način postupanja s otpadom je smanjenje količine otpada kojeg svakodnevno proizvodimo jer se tako smanjuje  i njegov štetan utjecaj na okoliš, ali i ostvaruje ušteda!

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Educiranost građana na području Sv Nedelje i Stupnika o važnosti i pozitivnim efektima pravilnog gospodarenja otpadom. Očekuje se da će se smanjiti količine otpada uključujući ponovnu uporabu proizvoda ili produženje životnog vijeka proizvoda te da će se smanjiti štetan učinak otpada na okoliš i zdravlje ljudi.

vidljivost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Grada Sveta Nedelja