Poziv stanovnicima Svete Nedelje – započele prijave za dodjelu besplatnih kompostera za biorazgradivi otpad

Grad Sveta Nedelja i ove će godine dodjeljivati kompostere za biorazgradivi otpad građanima, bez naknade, a u cilju poticanja razvrstavanja otpada na kućnom pragu i kompostiranja biootpada kako bi se smanjile količine otpada te poticalo zbrinjavanje biootpada u kućanstvu kroz ponovnu uporabu.

Komposteri će biti podijeljeni građanima koji će se prijaviti putem prijavnog obrasca za dodjelu besplatnog kompostera i ispuniti zadane uvjete propisane Odlukom.

Pravo na dodjelu besplatnog kompostera za kućno kompostiranje ima fizička osoba koja podnese prijavu putem prijavnog obrasca te zadovoljava sljedeće uvjete:

  • ima prebivalište na području grada Svete Nedelje
  • ima zelenu površinu u okviru okućnice (travnjak, vrt, voćnjak i sl.)
  • korisnik je javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
  • obveznik je komunalne naknade i naknade za uredenje voda
  • ima podmirene sve dospjele financijske obveze prema Gradu Sveta Nedelja i davatelju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
  • ne stanuje u višestambenoj zgradi

Prijavni obrazac možete dostaviti putem elektroničke pošte: ured@grad-svetanedelja.hr ili osobno na urudžbeni zapisnik Grada Sveta Nedelja ponedjeljkom od 08:00 do 17:30 sati, utorkom, srijedom i četvrtkom od 07:30 do 15:30 sati i petkom od 07:30 do 14:00 sati (Trg A. Starčevića 5, zgrada Gradske uprave, I. kat, ured br. 8).

Nakon zaprimanja zahtjeva, a prema redoslijedu zaprimanja, obavijestiti ćemo Vas o načinu preuzimanja kompostera gdje će te potpisati zapisnik o preuzimanju kompostera sa uputama za kompostiranje.

Prijavni obrazac možete preuzeti klikom na poveznicu: https://grad-svetanedelja.hr/ustroj-grada/dokumenti/obrasci-i-zahtjevi-za-gradane/?obrazac=1444

Kompostiranje je postupak biološke razgradnje organskih materijala, čime se biološki otpad smanjuje, a kao rezultat toga nastaje kompost koji sadrži humus i druge hranjive stvari. U komposter možete odlagati ostatke kruha, ljuske od jaja, talog od kave i čaja, filter vrečice čaja, kore od voća i povrća, listovi biljaka, slata, vrtni i zeleni otpad, lišće, suho granje, kora od drveta, živice, trava, korov, uvelo cvijeće, zemlja iz lonaca za cvijeće, otpalo voće, ostatci povrća, slama, piljevina i sl.

Prijavni obrazac za dodjelu kompostera:

Odluka o dodjeli kompostera za biorazgradivi otpad: