“Informirano za zeleno sutra” – o projektu

https://europa.eu/european-union/index_hr           https://strukturnifondovi.hr/

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda“

Naziv projekta:

Informirano za zeleno sutra (Ref. broj: KK.06.3.1.07.0023)

Kratki opis projekta

Projektom, koji će se provoditi na području grada Svete Nedelje i općine Stupnik, informirat će se 100% građana (21.794, DZS, 2011) o održivom gospodarenju otpadom. Provedbom deset (10) odabranih aktivnosti Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom doprinijeti će se ispunjenju specifičnog cilja projekta informiranja i educiranja građana s posebnim naglaskom na 4 teme: sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta. Aktivnosti koje će se provoditi usmjerene su svim građanima, ali i pojedinim ciljnim skupinama. Provedbom aktivnosti građanima će se prenijeti ključne poruke kojima će biti upoznati s važnosti i koristima održivog gospodarenja otpadom. Prijavitelj odnosno nositelj projekta je Grad Sveta Nedelja, a sunositelj projekta je Općina Stupnik.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Na području grada Svete Nedelje i općine Stupnik educirat će se i informirati 21.794 građana (DZS, 2011.) o održivom gospodarenju otpadom, o sprječavanju nastanka otpada, odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta. Očekuje se da će se provedbom izobrazno-informativnih aktivnosti povećati stopa odvojeno prikupljenog otpada putem novog reciklažnog dvorišta, povećati količina odvojeno prikupljenog otpada „na kućnom pragu“, povećati količina otpada prikupljenog na zelenim otocima te će sve navedeno rezultirati smanjenjem količina otpada odloženog na odlagalište otpada. Provest će se ukupno deset aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, od toga šest obaveznih i četiri preporučene aktivnosti. Rezultati će se moći provjeriti putem popisa sudionika radionica i javnih tribina, brojem podijeljenih materijala nabavljenih za potrebe provedbe projekta, fotografijama, videozapisima, tonskim zapisima, odobrenim završnim izvješćem o provedbi projekta, koje uključuje planirani broj izobrazno-informativnih aktivnosti. Prijavitelj će deset aktivnosti objaviti putem Web aplikacije predviđene za dostavu podataka od strane JLS u sklopu Portala sprječavanje nastanka otpada. Rezultat će biti mjerljiv kroz odobreno završno izvješće o provedbi projekta, koje uključuje dokaz da je informacija o provedenim aktivnostima objavljena na Portalu sprječavanja nastanka otpada.

Ukupna vrijednost projekta:

574.414,78 HRK

Iznos koji sufinancira EU (85%):

488.252,56 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

  1. lipnja 2018. godine do 2. veljače 2020. godine

________________________________________

Kontakt osoba za više informacija

Martina Fabijan, dipl.oec., viša savjetnica za financije i računovodstvo
Tel: 000 385 1 3325 133, Fax: 00 385 1 3373 564, e-mail: martina.fabijan@grad-svetanedelja.hr