vidljivost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Grada Sveta Nedelja

GRAD SVETA NEDELJA

EKO-FLOR PLUS d.o.o. – koncesionar za odvoz miješanog i biorazgradivog  komunalnog otpada na području Grada Sveta Nedelja.

U gradu Sveta Nedelja koristite spremnik za komunalni otpad, plavi spremnik za papir i karton te vrećicu za plastiku. Ostali odvojeno sakupljeni otpad odložite na zeleni otok i/ili u reciklažno dvorište.

Zeleni otok je mjesto na javnoj površini na kojoj su smješteni spremnici za odvojeno sakupljanje otpada.

Na području Grada Sveta Nedelja postavljeno je 15 zelenih otoka na kojima je omogućeno odvojeno sakupljanje plastike, stakla, papira, metala i tekstila.

U reciklažnim dvorištima mogu se bez naknade dopremiti i odložiti manje količine odvojeno sakupljenog otpada: papir i karton, plastika, metal, tekstil, staklo, stare baterije, folije, limenke, ravno staklo, stari lijekovi, akumulatori, boje, pesticidi, elektronički otpad i ostalo

Zeleni info pult grada Sveta Nedelja

vidljivost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Grada Sveta Nedelja