vidljivost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Grada Sveta Nedelja

Grad Sveta Nedelja

Trg Ante Starčevića 5, 
10 431 Sveta Nedelja

Tel: 01 3335 444
Fax: 01 3373 564
Email:
otpad@grad-svetanedelja.hr  
ured@grad-svetanedelja.hr

Općina Stupnik

Gornjostupnička 33, 
10255 Gornji Stupnik

Tel: 01 6589 300
Fax: 01 6593 988
Email:
opcina-stupnik@stupnik.hr

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Europske unije https://europa.eu/european-union/index_hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr.

vidljivost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Grada Sveta Nedelja