vidljivost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Grada Sveta Nedelja

OPĆINA STUPNIK

EKO-FLOR PLUS d.o.o. – koncesionar za odvoz miješanog i biorazgradivog  komunalnog otpada na području Općine Stupnik

U Općini Stupnik koristite spremnik za miješani komunalni otpad, a papir i plastiku odložite u vrećice. Ostali odvojeno sakupljeni otpad odložite na zeleni otok i/ili u reciklažno dvorište.

Zeleni otok je mjesto na javnoj površini na kojoj su smješteni spremnici za odvojeno sakupljanje otpada.

Na području Općine Stupnik postavljena su 3 zelena otoka.

U reciklažnim dvorištima mogu se bez naknade dopremiti i odložiti manje količine odvojeno sakupljenog otpada: papir i karton, plastika, metal, tekstil, staklo, stare baterije, folije, limenke, ravno staklo, stari lijekovi, akumulatori, boje, pesticidi, elektronički otpad i ostalo.

vidljivost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Grada Sveta Nedelja