vidljivost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Grada Sveta Nedelja

GRAD SVETA NEDELJA

Mull – trans d.o.o.  – koncesionar za odvoz miješanog i biorazgradivog  komunalnog otpada na području Grada Sveta Nedelja.

U gradu Sveta Nedelja koristite spremnik za komunalni otpad, plavi spremnik za papir i karton te vrećicu za plastiku. Ostali odvojeno sakupljeni otpad odložite na mobilno reciklažno dvorište i/ili u reciklažno dvorište.

U reciklažnim dvorištima mogu se bez naknade dopremiti i odložiti manje količine odvojeno sakupljenog otpada: papir i karton, plastika, metal, tekstil, staklo, stare baterije, folije, limenke, ravno staklo, stari lijekovi, akumulatori, boje, pesticidi, elektronički otpad i ostalo

Zeleni info pult grada Sveta Nedelja

vidljivost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Grada Sveta Nedelja